Колледж

Концепция желаемого будущего состояния Павлодарского колледжа сервиса и питания

Видение колледжа. В стратегической перспективе колледж позиционирует себя в качестве открытой, многоуровневой, многофункциональной, гибкой образовательной структуры – регионального образовательного комплекса в системе непрерывного образования, обеспечивающего повышение качества подготовки выпускников, отвечающего на современные запросы рынка труда. Миссия колледжа. Обеспечение современного качественного образования посредством сохранения и приумножения технических, научных, нравственных и культурных ценностей общества в целях обеспечения социально-экономического развития региона. Ценности колледжа. Собственными ценностями колледжа, определяющими философию, главные принципы жизнедеятельности, являются:

  • академическая свобода;
  • инновационная деятельность;
  • организационная устойчивость;
  • экономическая устойчивость.

Организационная устойчивость позволяет самостоятельно развивать стандарты деятельности и собственную структуру. Экономическая – обеспечивает стабильную деятельность в условиях конкурентной среды. Инновационная деятельность поддерживает в колледже интеллектуальный потенциал, организует процесс культурного приращения и вписывает его в триаду «культура- общество – личность». Ценность академической свободы и приверженность ее идеалам позволяет колледжу определить траекторию своего развития с опорой на собственные ресурсы. instit1 instit2 instit3 spec(123) 1 spec(123) 2 spec(123) 3 spec(456) 1 spec(456) 2 spec(456) 3

Білім беру ұйымының атауы «Павлодар сервис және тамақтандыру колледжі» ШЖҚ КМК
Орналасқан орны Павлодар қаласы, Мир көшесі 9/1, тел. 8 (7182) 533136
Тағайындалуы 0508000 «Тамақтандыруды ұйымдастыру» мамандықтары бойынша кадрларды даярлау жүргізіледі Біліктілігі: 0508012 “Аспаз” 0508022 “Кондитер” 0508032 “Калькулятор” 0508042 “Даяшы” 0508052 “Бармен”
Директордың Т.А.Ә. (толығымен) Шугабаева Гульмира Ерсаиновна
Жалпы алаңы

Ғимарат ыңғайланған, Жалпы алаңы – 1868,7 м2,пайдалы алаңы – 1127,2 м2, олардың шінде оқу кабинеттерінің алаңы – 622,8 м2, оқу шеберханалары мен зертханалардың алаңы – 148,7 м2

Жоба қуаттылығы 260 адам.
Оқушылардың саны  (күндізгі оқыту нысаны) Оқушылар саны – 374 адам
Оқу-материалдық база

Кабинетінің Бірінші Президент, қазақ тілі кабинеті

Теориялық оқытуға арналған 11 оқу кабинеттері бар, оның ішінде 1 компьютерлік сынып 10+1;

 4 оқу-өндірістік шеберхана;

 Заманауи жабдықтармен жабдықталған 3 зертхана

 1 «Кафе-студия» кабинеті

2 мультимедиялық проектор, 8 интерактивті тақта; Кіші спортзал: күш тренажеры -1, турник – 1, велотренажер-1, теннис үстелі-1. Шаңғы базасы – 31 шаңғы жиынтығы

мәжіліс залы – 1

Инженерлік-педагогикалық құрам Барлығы 50 адам, оның ішінде оқытушылар – 19 адам, өндірістік оқыту шеберлері – 16 адам. Санаттары барылар: Магистр-2, Жоғары – 9 адам, Бірінші– 5 адам, Екінші – 4 адам
Кітапхананың бары Кітапханы қоры 17785 дананы құрайды оның ішінде мемлекеттік тілде-1870дана, орыс тілінде- 15827 дана.
Асхананың бары 90 орынды асхана
Жұмысқа орналастыру

2017 жылы 141 адам оқуды бітірді, олардың ішінде 141 (100%) адам жұмысқа орналастырылды. Жоғары оқу мекеме -7, колледжге 6 адам оқуға түсті. Облыстан тыс жерге кеткен -3 адам, ҚР ҚК-дегі қызмет – 1, декреттік демалыс -7 адам. Жұмысқа орналастырылу 100%-ды құрайды.

Жетістіктер

1. 2017 жылғы 15 желтоқсанда құрмет грамоталарымен білім және ғылым министрі Қазақстан Республикасының Сағадиев Е. тәуелсіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік дамуы жолында қол жеткен табыстары және оның гүлденуіне қосқан зор үлесі үшін оқу-өндірістік жұмыс жөніндегі басшы орынбасары Галиева Шолпан Болатқызы және жоғары санатты өндірістік оқыту шебері Григорьева Ирина Анатольевна марапатталды.

2. 2017 жылғы 15 тамызда Шұғабаева Гүлмира Ерсайынқызы колледжінің басшысы Қазақстан Республикасы білім беру саласындағы ерекше еңбегі үшін «БІЛІМ БЕРУ ІСІНІҢ ҚҰРМЕТТІ ҚЫЗМЕТКЕРІ» төсбелгісімен марапатталды.

3. Білім беру ұйымы басшыларының «ТАБЫСТЫ МЕНЕДЖЕР – 2017» І Республикалық байқауы аясында «ЗЕРТТЕУШІ МЕНЕДЖЕР» номинациясы бойынша Шұғабаева Гүлмира Ерсайынқызы.

4. 2015 жылғы 25 желтоқсанда «Павлодар сервис және тамақтандыру колледжі» КМҚК «Сала көш басшысы-2015» құрметті атағына лайықты болды және Қазақстан Республикасы ұлттық көшбасшыларының тізіміне енгізілді.

5. ҚР Ұлттық бизнес-рейтинг ұйымдастыру комитетінің «Кәсіптік салада сіңірген еңбегі үшін» медалі және «Үздік жыл басшысы-2015» номинациясы бойынша Ұлттық сертификатпен Павлодар сервис және тамақтандыру колледжінің басшысы Шұғабаева Гүлмира Ерсайынқызы наградталды.

6. «Жыл маманы-2015» номинациясы бойынша Ұлттық сертификатқа оқу-өндірістік жұмыс жөніндегі басшы орынбасары Галиева Шолпан Болатқызы лайықты болды.

7. «Жыл маманы-2015» номинациясы бойынша Ұлттық сертификатқа «Бухгалтерлік есеп және аудит» номинациясы бойынша колледж бухгалтері Опенлендер Ольга Андреевна лайықты болды.

Наименование организации образования КГП на ПХВ «Павлодарский колледж сервиса и питания»
Место нахождения г. Павлодар, ул. Мира 9/1, тел. 8 (7182) 533136
Назначение Подготовка кадров ведется по специальности: 0508000 «Организация питания» Квалификация: 0508012 “Повар” 0508022 “Кондитер” 0508032 “Калькулятор” 0508042 “Официант” 0508052 “Бармен”
Ф.И.О. директора (полностью) Шугабаева Гульмира Ерсаиновна
Общая площадь

Здание приспособленное, общая площадь – 1868,7 м2,полезная площадь – 1127,2 м2,  из них площадь учебных кабинетов – 622,8 м2, площадь учебной мастерской и лабораторий – 148,7 м2

Проектная мощность 260 чел.
Численность учащихся (дневная форма oбучения) Всего учащихся – 374 человек.
Учебно-материальная база

Кабинет Первого Президента, кабинет казахского языка

11 учебных кабинетов  для теоретического обучения, в том числе 1 компьютерный класс 10+1;

 4  учебно-производственных мастерских;

 оснащённые современным оборудованием

 1 кабинет «Кафе-студия»

2 мультимедийных проекторов, 8 интерактивных досок; 6 ЖК телевизора, мини – спортзал: силовой тренажер -1, турник-перекладина – 1, велотренажер-1, теннисный стол-1. Лыжная база – 31 комплект лыж

актовый зал – 1

Инженерно-педагогический состав Всего  50 чел., в т.ч. преподаватели – 19 чел., мастера производственного обучения – 16 чел. Имеют категории: Магистр – 2, Высшая – 9 чел., Первая – 5 чел., Вторая – 4 чел.
Наличие библиотеки Библиотечный фонд составляет 18095 экз., из них: на гос. яз. – 1870 экз., на рус. яз. – 15827 экз.
Наличие столовой Столовая на 90 посадочных  мест
Трудоустройство

Выпуск в 2017 году составил 141 человек, из них трудоустроены – 141 человека (100%). Поступили в ВУЗы – 7, в колледжи – 6, выезд за пределы области – 3, служба в ВС РК – 1, декретный отпуск – 7 человек. Занятость составляет 100%.

Достижения

1. 15 декабря 2017 года за достигнутые результаты и вклад в развитие социального и духовного процветания независимого Казахстана награждены почетными грамотами министра образования и науки Республики Казахстан Сагадиева Е. заместитель руководителя по учебно-производственной работе Галиева Ш.Б. и мастер производственного обучения высшей квалификационной категории Григорьева И.А.

2. На 15 августа 2017 года за особые заслуги в области образования в Республике Казахстан награждена нагрудным знаком «БІЛІМ БЕРУ ІСІНІҢ ҚҰРМЕТТІ ҚЫЗМЕТКЕРІ» руководитель колледжа Шугабаева Гульмира Ерсаиновна

3. Руководитель колледжа Шугабаева Гульмира Ерсаиновна награждена почетной грамотой I Республиканского конкурса «Успешный менеджер – 2017» в номинации «Зерттеуші менеджер»

4. На 25 декабря 2015 года КГКП «Павлодарский колледж сервиса и питания» удостоен высокого звания «Лидер отрасли»-2015 и внесен в список национальных лидеров Республики Казахстан.

5. Медалью «За профессиональные заслуги» Оргкомитета Национального бизнес-рейтинга в РК и Национальным сертификатом в номинации «Лучший руководитель года 2015» награждена руководитель Павлодарского колледжа сервиса и питания Шугабаева Г.Е.

6. Национальным сертификатом в номинации «Специалист года 2015» удостоена заместитель руководителя по учебно-производственной работе Галиева Ш.Б.

7. Национальным сертификатом в номинации «Специалист года 2015» удостоена в номинации «Бухгалтерский учет и аудит» главный бухгалтер колледжа Опенлендер О.А.