Колледж

Концепция желаемого будущего состояния Павлодарского колледжа сервиса и питания

Видение колледжа. В стратегической перспективе колледж позиционирует себя в качестве открытой, многоуровневой, многофункциональной, гибкой образовательной структуры – регионального образовательного комплекса в системе непрерывного образования, обеспечивающего повышение качества подготовки выпускников, отвечающего на современные запросы рынка труда. Миссия колледжа. Обеспечение современного качественного образования посредством сохранения и приумножения технических, научных, нравственных и культурных ценностей общества в целях обеспечения социально-экономического развития региона. Ценности колледжа. Собственными ценностями колледжа, определяющими философию, главные принципы жизнедеятельности, являются:

 • академическая свобода;
 • инновационная деятельность;
 • организационная устойчивость;
 • экономическая устойчивость.

Организационная устойчивость позволяет самостоятельно развивать стандарты деятельности и собственную структуру. Экономическая – обеспечивает стабильную деятельность в условиях конкурентной среды. Инновационная деятельность поддерживает в колледже интеллектуальный потенциал, организует процесс культурного приращения и вписывает его в триаду «культура- общество – личность». Ценность академической свободы и приверженность ее идеалам позволяет колледжу определить траекторию своего развития с опорой на собственные ресурсы. instit1 instit2 instit3 spec(123) 1 spec(123) 2 spec(123) 3 spec(456) 1 spec(456) 2 spec(456) 3

Білім беру ұйымының атауы 2018 жылы 28 наурызда “Павлодар сервис және тамақтану колледжі” ШЖҚ КМК Ұлттық мамандандырылған және институционалдық аккредиттеуден өтті.
Орналасқан орны Павлодар қаласы, Мир көшесі 9/1, тел. 8 (7182) 533136, e-mail: kolledzh_15@mail.ru, сайт -pcsp.kz, инстаграмм – @pksip15, @pksip32
Тағайындалуы 0508000 «Тамақтандыруды ұйымдастыру» мамандықтары бойынша кадрларды даярлау жүргізіледі Біліктілігі: 0508012 “Аспаз” 0508022 “Кондитер” 0508032 “Калькулятор” 0508042 “Даяшы” 0508052 “Бармен”
Басшы Т.А.Ә. (толығымен) Шұғабаева Гүлмира Ерсаинқызы – ҚР Білім беру ісінің құрметті қызметкері, психология-педагогикалық ғылымдарының магистрі, жоғары санатты орыс тілі мен әдебиеті оқытушысы.
Жалпы алаңы

Ғимарат ыңғайланған, Жалпы алаңы – 1868,7 м2,пайдалы алаңы – 1127,2 м2, олардың шінде оқу кабинеттерінің алаңы – 622,8 м2, оқу шеберханалары мен зертханалардың алаңы – 148,7 м2

Жоба қуаттылығы 400 адам.
Оқушылардың саны  (күндізгі оқыту нысаны) Оқушылар саны – 374 адам
Оқу-материалдық база

Кабинетінің Бірінші Президент, Рухани жаңғыру галереясы, қазақ тілі кабинеті

Теориялық оқытуға арналған 11 оқу кабинеттері бар, оның ішінде 1 компьютерлік сынып 10+1;

 4 оқу-өндірістік шеберхана;

 Заманауи жабдықтармен жабдықталған 3 зертхана

 1 Кафе «Пятнашка» кабинеті

2 мультимедиялық проектор, 8 интерактивті тақта; Кіші спортзал: күш тренажеры -1, турник – 1, велотренажер-1, теннис үстелі-1. Шаңғы базасы – 31 шаңғы жиынтығы

мәжіліс залы – 1

Инженерлік-педагогикалық құрам Барлығы 50 адам, оның ішінде оқытушылар – 19 адам, өндірістік оқыту шеберлері – 16 адам. Санаттары барылар: Магистр-2, Жоғары – 9 адам, Бірінші– 5 адам, Екінші – 4 адам
Кітапхананың бары Кітапханы қоры 17785 дананы құрайды оның ішінде мемлекеттік тілде-1870дана, орыс тілінде- 15827 дана.
Асхананың бары 90 орынды асхана
Жұмысқа орналастыру

2019 жылы бітіруші түлектер 53 адамды құрады. Олардың ішінде жұмысқа орналастырылды- 38 (71,7%).
ЖОО түсті- 7(13,2%).
Әскери қызметте -1(1,8%).
ҚР тыс жерлерге шығу-1(1,8%).
Декреттік демалыс- 6 (11,3%).
Жұмыспен қамту 100% құрайды.

Жетістіктер

1. 2017 жылғы 15 желтоқсанда құрмет грамоталарымен білім және ғылым министрі Қазақстан Республикасының Сағадиев Е. тәуелсіз Қазақстанның рухани және әлеуметтік дамуы жолында қол жеткен табыстары және оның гүлденуіне қосқан зор үлесі үшін оқу-өндірістік жұмыс жөніндегі басшы орынбасары Галиева Шолпан Болатқызы және жоғары санатты өндірістік оқыту шебері Григорьева Ирина Анатольевна марапатталды.

2. 2017 жылғы 15 тамызда Шұғабаева Гүлмира Ерсайынқызы колледжінің басшысы Қазақстан Республикасы білім беру саласындағы ерекше еңбегі үшін «БІЛІМ БЕРУ ІСІНІҢ ҚҰРМЕТТІ ҚЫЗМЕТКЕРІ» төсбелгісімен марапатталды.

3. Білім беру ұйымы басшыларының «ТАБЫСТЫ МЕНЕДЖЕР – 2017» І Республикалық байқауы аясында «ЗЕРТТЕУШІ МЕНЕДЖЕР» номинациясы бойынша Шұғабаева Гүлмира Ерсайынқызы.

4. 2015 жылғы 25 желтоқсанда «Павлодар сервис және тамақтандыру колледжі» КМҚК «Сала көш басшысы-2015» құрметті атағына лайықты болды және Қазақстан Республикасы ұлттық көшбасшыларының тізіміне енгізілді.

5. ҚР Ұлттық бизнес-рейтинг ұйымдастыру комитетінің «Кәсіптік салада сіңірген еңбегі үшін» медалі және «Үздік жыл басшысы-2015» номинациясы бойынша Ұлттық сертификатпен Павлодар сервис және тамақтандыру колледжінің басшысы Шұғабаева Гүлмира Ерсайынқызы наградталды.

6. «Жыл маманы-2015» номинациясы бойынша Ұлттық сертификатқа оқу-өндірістік жұмыс жөніндегі басшы орынбасары Галиева Шолпан Болатқызы лайықты болды.

7. «Жыл маманы-2015» номинациясы бойынша Ұлттық сертификатқа «Бухгалтерлік есеп және аудит» номинациясы бойынша колледж бухгалтері Опенлендер Ольга Андреевна лайықты болды.

Наименование организации образования КГП на ПХВ «Павлодарский колледж сервиса и питания» прошёл Национальную специализированную и институциональную аккредитацию 28 марта 2018 года
Место нахождения г. Павлодар, ул. Мира 9/1, тел. 8 (7182) 533136, e-mail: kolledzh_15@mail.ru, официальный сайт -pcsp.kz, инстаграмм – @pksip15, @pksip32
Назначение Подготовка кадров ведется по специальности: 0508000 «Организация питания» Квалификация: 0508012 “Повар” 0508022 “Кондитер” 0508032 “Калькулятор” 0508042 “Официант” 0508052 “Бармен”
Ф.И.О. руководителя (полностью) Шугабаева Гульмира Ерсаиновна – Почетный работник образования Республики Казахстан, магистр психолого-педагогических наук, преподаватель русского языка и литературы высшей категории.
Общая площадь

Здание приспособленное, общая площадь – 1868,7 м2,полезная площадь – 1127,2 м2,  из них площадь учебных кабинетов – 622,8 м2, площадь учебной мастерской и лабораторий – 148,7 м2

Проектная мощность 400 чел. (с 1 марта 2020 г.)
Численность учащихся (дневная форма oбучения) Всего учащихся – 374 человек.
Учебно-материальная база

Кабинет Первого Президента, галерея Рухани жангыру, кабинет казахского языка

11 учебных кабинетов  для теоретического обучения, в том числе 1 компьютерный класс 10+1;

 4  учебно-производственных мастерских;

 оснащённые современным оборудованием

 1 кабинет Кафе «Пятнашка»

2 мультимедийных проекторов, 8 интерактивных досок; 6 ЖК телевизора, мини – спортзал: силовой тренажер -1, турник-перекладина – 1, велотренажер-1, теннисный стол-1. Лыжная база – 31 комплект лыж

актовый зал – 1

Инженерно-педагогический состав Всего  50 чел., в т.ч. преподаватели – 19 чел., мастера производственного обучения – 16 чел. Имеют категории: Магистр – 2, Высшая – 9 чел., Первая – 5 чел., Вторая – 4 чел.
Наличие библиотеки Библиотечный фонд составляет 18095 экз., из них: на гос. яз. – 1870 экз., на рус. яз. – 15827 экз.
Наличие столовой Столовая на 90 посадочных  мест
Трудоустройство

Выпуск 2019 году составил 53 чел. Из них трудоустроены – 38 (71,7%). Поступили в вузы–7 (13,2%). Служба в ВС-1 (1.8%). Выезд за пределы РК- 1 (1.8%). Декретный отпуск 6 (11.3%). Занятость составляет 100%.

Достижения
 • Почетная грамота Министерство образования РК, Казьмина М.В. (декабрь, 2019г)
 • Благодарственное письма Министерство образования РК, Дяткова Е.А.., (декабрь, 2019г)
 • Благодарственное письма Министерство образования РК, Покидова Н.С., (октябрь, 2019г)
 • Почетная грамота Акима области, Шугабаева Г.Е. (август, 2020 г)
 • Почетная грамота Управления образрвания Павлодарской области, Арынова А.К. (сентябрь, 2019)
 • 3 место в областном конкурсе «Полиглот», Жаксыбек М.А., подготовила Казьмина М.В. (февраль, 2020г)
 • Призер (1 место) – Арынова Акмарал Кадыровна, III Үздік педагог -2020 Республиканский профессиональный конкурс, (2020 год);
 • Победитель (диплом 1 степени) гастрономического фестиваля АSTAUfest номинация «Шеф кондитер». (г. Нур-Султан) (ноябрь, 2019 год)

Студенты:

 • 3 место в областном конкурсе «Полиглот», Моисеева Ирина, подготовила Казьмина М.В., Покидова Н.С. (февраль, 2020г)
 • 3 место в 4-ой Республиканской юридической научно-практической конференции «Конституция Республики Казахстан – основа устойчивого развития государства и общества», Ференс Александра, подготовила Сулейменова Г.С. (февраль,  2019 г)
 • 1 место в областном литературном конкурсе «ПОБЕДА: нам жить и помнить», посвященном 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне, Ференс Александра, подготовила Баймульдинова Г.К., (февраль, 2020г)
 • Благодарственное письмо за участие в областной научно- практической конференции и получении номинации «Жас қыран», Шәрібек Арайлым, подготовила Бейсенова С.Т. (февраль, 2020 года)
 • 1 место в Первой Республиканской олимпиаде по географии, Ивакина Анастасия, подготовила Жакашева Т.Н. (январь, 2020г)
 • Победитель Республиканского проекта «ТОП – 100 лучших студентов Казахстана» Жумашев Остемир, подготовила Покидова Н.С. (декабрь, 2019 г)
 • Сертификат участника Республиканского проекта «ТОП – 100 лучших студентов Казахстана»  Моисеева Ирина, (декабрь, 2019 г)
 • 1 место в 1 Международной дистанционной олимпиаде по географии, Бегжан Маусымгул, подготовила Жакашева Т.Н.. (декабрь, 2019 г)
 • 4 место в 10 Международной дистанционной олимпиаде по обществознанию, Ивакина Анастасия, подготовила Жакашева Т.Н.. (декабрь, 2019 г)
 • Сертификат участника в областной конференции «Охрана репродуктивного здоровья, Жұмабек Иманали, Байжуманов Махмут, подготовила Максилова С.И., (ноябрь,2019 г )
 • Сертификат участника в 6 Всероссийской научно-практической конференции «Интеграции культуры и науки как механизм эффективного развития современного общества», Ференс Александра, подготовила Сулейменова Г.С. (ноябрь 2019 г)
 • 3 место в областном конкурсе на лучший интерактивный плакат «СТОП – Диабет», подготовила Максилова С.И., Покидова Н.С., (октябрь, 2019г)
 • 2 место Международного фестиваля «Астау фест 2019», в номинации «Сервис класс», Альсеитов Рамазан, Аубакир Ренат, (октябрь 2019 год);
 • Благодарственное письмо ПКСиП за волонтерскую деятельность, ()октябрь, 2019г)
 • 3 место Республиканской олимпиады «Ұлы дала жастары» ,Альсеитов Рамазан, подготовила Садриденова А.М.
 • 2 место Республиканской олимпиады «Тағам өндірісі технологиясы мен құрылғылары», Юрин Сергей, подготовила Садриденова А.М.
 • Диплом 2 степени команда /4 чел/ городской олимпиады «Традиционная кухня номадов» среди команд ТиПО, подготовила Арынова А.К.  (ноябрь, 2019);
 • Диплом в Номинации «Креативный повар» в городском конкурсе «Лучший повар» Жайдарова Фатима, подготовила Телегенева М.С., (ноябрь 2019 г).
 • Диплом 3 степени Альков Антон, участника IV Международной научно-практической конференции «Интеллект студентов и школьников XXI века: реализация возможностей, перспективы», подготовила Бейсенова С.Т., (октябрь, 2019 года)
 • «Бас жүлде» Альков Антон, участника  Республиканского  дистанционного конкурса «Выразительное чтение», подготовила Бейсенова С.Т., (ноябрь, 2019 года)
 • Диплом 3 степени Жумашев Өстемір, участника лингвистического дистанционного конкурса «Выдающиеся деятели Казахстана» 2019 года